Bilete frå Granvin

Laftekurs i bygdatunet 2016
Laftekurs i bygdatunet 2016

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Endeleg vedtak av plan 14.12.11

logovegvesen.gif
logovegvesen.gif

På møte i Granvin heradstyre 14.12.11 ble følgjande vedtatt:
"Med heimel i plan- og bygningslova § 27-2 vedtek Granvin heradsstyret reguleringsplan for Kvanndal med føresegner og plankart datert 23.10.11, med følgjande endringar:
Endring av føresegnene, pkt 3.4; Andre avsnitt vert erstatta med:
•-      De offentlige veiområdene; parkering og rabatt må være opparbeidet før eller samtidig med Spesialområdet; friluftsområde (Sp-Fr 1 og 5), og Offentlig trafikkareale; Turistveganlegg.
I tillegg vert fylgjande setningar tatt inn som nye punkt:
•-      Friområda Sp-Fr 1og 5 skal opparbeidast før eller samtidig som turistveganlegget (Of-Tr2).
•-      Friområde Sp-Fr 2 skal opparbeidast før eller samtidig som utleigehytter.
Planen vert sendt vidare til Miljøverndepartementet for endeleg avgjerd."

Planen vart sendt til Miljøverndepartementet for endeleg avgjerd, men motsegna vart trekt, slik at heradstyret sitt vedtak står ved lag.

Kommunestyret sitt vedtak om reguleringsplan kan påklagast til Fylkesmannen jfr. § 12-12 og § 1-9 i plan- og bygningslova og kap. VI i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker frå denne kunngjeringa og skal sendast via Granvin herad. Ein viser og til vilkåra i §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova som omhandlar krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan.

Bakgrunnen for arbeidet med reguleringsplanen for Kvanndal, var eit ynskje om småbåtanlegg, hytter, badeplass m.m. som kom fram i samband med rullering av kommuneplanen i 2007-2009. Samtidig arbeidde Statens vegvesen (SVV) ved Nasjonale Turistveger med planar om eit nytt toalett og venterom i Kvanndal. For å få på plass eit mogleg turistveganlegg i tilknyting til toalett og venterom tok Nasjonale Turistveger på seg arbeidet med ein reguleringsplan for dette området, i samarbeid med grunneigar.

Etter ein lang prosess der det mellom anna vart gjennomført drøftingsmøte mellom SVV, kommunen og fylkesmannen i august 2010, har SVV v/ Nasjonale Turistveger i brev datert 11.10. 2011 bedt om at Granvin herad handsamar planen i formannskap og heradsstyre slik den no ligg føre. Planen er utarbeidd og handsama etter plan- og bygningslov av 1985 sidan den vart sendt til offentleg ettersyn før 1. juli 2009. Det ligg føre ein motsegn frå Fylkesmannen i Hordaland på grunn av at bygging av utleigehytter i strandsona er i konflikt med nasjonal strandsonepolitikk. Granvin heradsstyre kan difor ikkje eigengodkjenne reguleringsplanen for Kvanndal slik han ligg føre. Planen må sendast vidare til Miljøverndepartementet via Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd. Dersom Granvin heradsstyre ynskjer å eigengodkjenne reguleringsplanen, må byggeområde herberge/bevertning - utleigehytter, takast ut av planen.

Det kan ta litt tid å åpne planen, da filen er relativt stor...

Sist endra 26.01.2012
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS