Endeleg vedtak - Detaljreg.plan Sentrumsplan Tråena

Granvin heradsstyre vedtok i møte 19.09.12 følgjande:

Detaljreguleringsplan Sentrumsplan Tråena vert godkjent slik den ligg føre.

23.08.2012 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Merknad frå Rådet: I nærområdet til skulen må det tilretteleggjast tilstrekkeleg areal for av- og påstiging av rørslehemma brukarar. RMNF-002/12 VEDTAK: Planen vert teken til orientering med denne tilføyinga: I nærområdet til skulen må det tilretteleggjast tilstrekkeleg areal for av- og påstiging av rørslehemma brukarar.

Sjå les meir for relevante saksdokument

.

Sist endra 22.01.2013