Bilete frå Granvin

Fotograf: Jo Bjørnar Hausnes
Granvin
Jo Bjørnar Hausnes

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Reguleringsplanar i Granvin Herad

I menyen til høgre ligg gjeldane reguleringsplanar i medhald Plan og bygningslova.

Me jobbar med ein god innføring i prosessen rundt reguleringsplanar, men inntil vidare sjå Kvam herad sin "startpakke for reguleringsplanar".

Under har eg skreve litt om eit av dei omgreb som vart innført med Plan og bygninglova frå 2009 - Planprogram.

Litt om reguleringsplan, planprogram og konsekvensutgreiing.
I Plan og bygningslova frå 2009, § 12-9, går det bl.a. fram at "Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3." I denne sak er detaljregulering i § 12-3 relevant. Når det da samtidig utarbeidast eit planprogram er det difor to ulike prosesser i den forstand at funksjonen er ulik. Detaljreguleringsplanen er innhaldet i planarbeidet og korleis planen vert utforma konkret. Planprogrammet skal gje ein oversikt over kva slags spørsmål som skal utgreiast i samband med planarbeidet og korleis ein vil gjere det.

Vidare i § 12-9 står bl.a. " For planer som kan få vesentlige verknader for miljø og samfunn, skal det utarbeidast planprogram etter reglene i § 4-1". Altså må ein då ha eit planprogram i tillegg til reguleringsplanen. Ifølge § 4-1 skal planprogrammet skal tilpassast den konkrete plansituasjonen og planbehovet, men skal gjere greie for fylgjande:
- Klargjere føremålet med planarbeidet.
- Vise korleis planprosessen med fristar og deltakare skal gå føre seg.
- Klargjere opplegget for medverknad, spesielt i høve til dei gruppene ein går ut
frå vert særleg råka.
- Klargjere kva alternativ som vert vurdert.
- Drøfte aktuelle problemstillingar i planarbeidet.
- Drøfte behov for utgreiingar.

Etter § 4-2 skal det òg lages ein konsekvensutgreiing (KU) med støtte i same formulering om "vesentlige verknader for miljø og samfunn". Det forståas av same § at ein KU er "en særskilt vurdering og beskriving -konsekvensutredning - av planens verknader for miljø og samfunn."

Må man ha ein KU må man difor og ha eit planprogram.

 

Sist endra 22.06.2012
   

Kontaktinformasjon

Katinka Kilian
Heradshuset Postboks 13
5733 Granvin
E-post : katinka.kilian@granvin.kommune..
Telefon
: 40403871

Mobil
: 40403871

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS