Kommuneplanar - oversikt

I menyen til venstre ligg ein oversikt over gjeldande kommunedelplanar.

Kommunal planstrategi
Heradstyret skal minst en gang i kvar valperiode, og seinast innan eitt år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling, med andre langsiktig arealbruk, miljøutfordringar, sektorenes verksemd og ei vurdering av heradets planbehov i valperioden (Pbl § 10-1, 1. ledd).

Kommuneplanen
Heradet skal ha en samla kommuneplan som omfattar ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel. Kommuneplana er kommunens øvste plannivå. Planen skal leggje føringar for den langsiktige utvikling av Granvin Herad og ivareta båe kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgåver. Kommuneplanens arealdel har eit langsiktig perspektiv, gjerne 10 - 15 år, mens samfunnsdelens handlingsdel har fokus på eit fire-års perspektiv (Pbl § 11-1).

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planar og verksemder i heradet. Den bør innehalde ein beskriving og vurdering av alternative strategiar for utviklinga. Samfunnsdelen gir kommunen grunnlag for prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver og konkretiserer tiltaka innafor kommunens økonomiske rammer. Samfunnsdelen gir føringar til heradet sitt handlingsprogram som rullerast kvart år (Pbl § 11-2-4).

Kommuneplanens arealdel
Kommunen skal ha ein arealplan som syner samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal gi dei viktigaste trekk i arealdisponeringa og rammer for kva slags nye tiltak og ny arealbruk som kan settast i verk, samt kva slags viktige omsyn som må ivaretakast ved disponering av areala.

Kommuneplanens arealdel fastset framtidig arealbruk for områder og er ved heradstyrets vedtak bindande for nye tiltak eller utviding av eksisterande tiltak. Nye reguleringsplanar utarbeidast i samsvar med dei føringar som kommuneplanens arealdel med kart, tekst og føresegner gir. Eksisterande reguleringsplanar vil fortsatt være gjeldande med mindre kommuneplanen ved vedtak har satt planane til side/ut av kraft. Der det ikkje er gjeldande reguleringsplan eller er stilt krav om reguleringsplan, skal kommuneplanens arealdel følgjast ved avgjersle av søknad om løyve eller ved tiltak etter gjeldande regler (Pbl § 11-5-11)

Kommunedelplanar
Det kan utarbeidast kommunedelplaner for bestemte område, tema eller verksemdområde. I Granvin Herad har me kommunedelplanar for til dømes idrett og friluftsliv, miljø og energi, rus, alkohol, vassforsyning, helse og sosial, pleie og omsorg, hyttebygging mm. Sjå planoversikt i menyen til venstre for ein komplett oversikt.  

det kommunale plansys
Planprossen rundt kommunedelplanar
Sist endra 19.10.2011