Detaljreguleringsplan for Frigardslia hytteområde

Heradsvåpen - lite format
Heradsvåpen - lite format

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Granvin heradsstyre godkjent detaljreguleringsplan for Frigardslia hytteområde med planomtale med ROS-analyse datert 15.05.10 og plankart og planføresegner sist revidert 12.01.11, signert O.L. Tvilde AS.

.

Sist endra 29.06.2011