logovegvesen.gif

På møte i Granvin heradstyre 14.12.11 ble følgjande vedtatt:
"Med heimel i plan- og bygningslova § 27-2 vedtek Granvin heradsstyret reguleringsplan for Kvanndal med føresegner og plankart datert 23.10.11, med følgjande endringar:
Endring av føresegnene, pkt 3.4; Andre avsnitt vert erstatta med:
•-      De offentlige veiområdene; parkering og rabatt må være opparbeidet før eller samtidig med Spesialområdet; friluftsområde (Sp-Fr 1 og 5), og Offentlig trafikkareale; Turistveganlegg.
I tillegg vert fylgjande setningar tatt inn som nye punkt:
•-      Friområda Sp-Fr 1og 5 skal opparbeidast før eller samtidig som turistveganlegget (Of-Tr2).
•-      Friområde Sp-Fr 2 skal opparbeidast før eller samtidig som utleigehytter.
Planen vert sendt vidare til Miljøverndepartementet for endeleg avgjerd."

Planen vart sendt til Miljøverndepartementet for endeleg avgjerd, men motsegna vart trekt, slik at heradstyret sitt vedtak står ved lag.

Kommunestyret sitt vedtak om reguleringsplan kan påklagast til Fylkesmannen jfr. § 12-12 og § 1-9 i plan- og bygningslova og kap. VI i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker frå denne kunngjeringa og skal sendast via Granvin herad. Ein viser og til vilkåra i §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova som omhandlar krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan.

Vedlagt ligg framlegg til reguleringsplan for Kvanndal.
De finn den og i tenestetorget på heradshuset.