Bilete frå Granvin

Fotograf: Olav Seim
Folkatoget 17. mai 2016
Olav Seim

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Fastsetjing av planprogram

logovegvesen.gif
logovegvesen.gif

I samsvar med vedtak i Granvin formannskap i møte d. 24.11.11, sak nr. 11/211, vart planprogram for Fv7 Lussandberget fastsett slik: 

 1. I samsvar med § 12-9 i Plan- og bygningslova fastset Granvin formannskap framlegg til planprogram for Fv 7 Lussandberget dagsett 19.03.2011.
  - Granvin herad ønskjer at "Konsekvens for bumiljø (bustad og opphald) skal utgreiast." i pkt 8.2 utgreiast som eit sjølvstendig punkt i lag med konsekvens for gardsdrift nemnt i pkt 8.5.
  - Granvin herad ønskjer at deponering av massar skal utgreiast som eit eige punkt.
  - Tittel for pkt. 8.4 skal endrast til "Kulturminne og kulturmiljø"
 2. Granvin herad ønskjer at minst eitt alternativ som går bak grenda Lussand vert utgreidd og vurdert som ein alternativ trase. Det må takast omsyn til gardsdrift og bumiljø.

Sjå relevante dokument i saka her (les meir).

Planprogrammet gjer greie for føremålet med planarbeidet og kva slags problemstillingar som sjåast som viktige i førehald til miljø og samfunn. Det gjerast og greie for det vidare arbeidet i planprosessen. Planprogrammet er utarbeidet iht. forskrift om konsekvensutgreiingar, vedlegg III. Fastsatt planprogram kan ikkje påklagast.

Melding frå SVV:
Varsel om oppstart reguleringsplanarbeid fv. 7 Lussandberget aust

Statens vegvesen varslar med dette oppstart av arbeid med offentleg reguleringsplan etter plan- og bygningslovas § 3-7 og i samsvar med § 12-8. Føremålet med reguleringsplanarbeidet er å rassikre vegen ved å byggje tunnel forbi rasutsett område ved Lussandberget i Granvin herad. [18.03.2011]

Det skal lagast ei konsekvensutgreiing (KU) og det er difor utarbeida forslag til planprogram etter plan- og bygningslovas § 12-9.

Last ned

Statens vegvesen arrangerer kontordag i Granvin heradshus måndag 28. mars klokka 14-18. Ein vil oppmode om at alle som har spørsmål eller innspel i plansaka møter opp i løpet av denne tida.

Dei som har merknadar til oppstartsmeldinga kan innan 30. april 2011 sende desse skriftleg til:
Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger, merka med "Saksnummer 2011021679".
Alternativt kan ein nytte e-postadresse firmapost-vest@vegvesen.no

Sist endra 02.12.2011
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS