Nye adresser Seljesete

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete
Det er sendt ut brev til grunneigarar av hytter/stølsområder ved Seljesete.

Granvin herad innfører no offisielle vegadresser i heile Granvin herad. I denne prosessen har me no kome til stølsområder og hyttefelt. Der det er veg fram til stølar/hytter vert det nytta avstandsnummerering, medan områder som ligg langt frå veg vert områdeadressert. Teknisk etat har utarbeid liste over stølar/hytter som får nummer til vegadressa/områdeadressa Seljesete.

 

Kart over Seljesete med husnummer ligg på Tenestetorget på heradshuset eller på heimesida http://www.granvin.kommune.no/.

Dersom de som eigar har merknad til adressa/husnummer som er oppført på vedlagde liste, ber me om at de sender skriftleg melding/uttale til teknisk etat innan 30.11.2015.

 

Dei som leiger ut sel eller hytter har ansvar for å informera om ny adresse til sine leigetakarar.

 

Om det er aktuelt med levering av post til hytter/stølar, ver venleg å les oppfordinga frå Posten i dei 2 neste avsnitta:

På oppmoding frå Posten, ber me dykk ta i bruk den nye adressa, samt sende melding om adresseendring til dykkar kontaktar når de har motteke vedtaksbrevet. Posten har utvikla eit gratis tilbod for dei som kan nytta datamaskin/lesebrett/mobiltelefon med internett og i tillegg epost.

 

Sitat frå Posten:

«Adressepostkortløsningen fungerer slik at man kan gå på www.posten.no/meld-riktig-adresse og legge inn navnet sitt, gammel og ny adresse. Deretter søker man opp hvem som skal få beskjed (både bedrifter og private) og når man har bekreftet bestillingen, printer vi ut adressepostkort som sendes i postgangen til mottaker. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på dette tiltaket.»

 

Posten har fått kopi av nummertildelinga.

 

De vil få utdelt godkjendt husnummerskilt med refleksbakgrunn vederlagsfritt frå heradet. Huseigar er ansvarleg for oppsetjing av husnummerskilta etter vedlagte reglar.

Dette gjeld for næringsbygg, einebustad, våningshus, fritidsbustader og stølshus.

 

Det vert sendt ut vedtaksbrev når adresseendringa trer i kraft.

 

Med helsing

 

Svanhild Danielsen

Granvin Herad

Teknisk Drift.

Svanhild.danielsen@granvin.kommune.no

TLF 56524015

Publisert av Heidi Herstad. Sist endra 12.11.2015