Granvin herad søkjer fysioterapeut til nedtrappingsavtale som fysioterapeut

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete Granvin herad har ein privatpraktiserande fysioterapeut med 100% driftsavtale som ynskjer å trappa ned drifta i tråd med ASA 4313 punkt 9.

Tiltredende fysioterapeut vil starte opp i 40% stilling driftsavtale, med opptrapping til 100% etter 5 år.

 • Avtaleheimelen er regulert av ASA 4313 slik den til ei kvar tid lyder.
 • Avtalen er knytt til Granvin Fysikalske Institutt, som er privateigd av nedtrappande fysioterapeut.
  Instituttet har eit areal på 280 m2 og har 2 behandlingsrom, treningssal og varmtvannsbasseng på 36 oC.
  For å halda energikostnadene nede og for å spara miljøet for karbonutslepp, er instituttet oppvarma med eige flisfyringsanlegg, som treng tilsyn 2 gonger dagleg, 7 dagar i veka.

Nedtrappande fysioterapeut har hatt fleksible opningstider, frå kl 07.00 til kl 21.00, tre dagar i veka.
Granvin Herad ynskjer å oppretthalde ei fleksibel ordning, mellom anna fordi ein då kan få fysioterapi før eller etter arbeidstid.

Arbeidstida til tiltredande fysioterapeut i nedtrappingsperioden på 5 år er fylgjande:

Måndagar frå 07.00 til 11.30
Onsdagar frå  07.00 til 11.30
Fredagar frå   14.00 til 19.30

Det er eit krav at fysioterapeuten har kunnskap om, og er villig til å utføra bassengbehandling. Erfaring blir vektlagt.

Det er ein fordel om fysioterapeuten har brei helsefagleg utdanning og erfaring. 

Det må også påreknast noko heimebehandling etter behov. Heradet har spreidd busetnad med begrensa offentleg transport, det er difor eit krav at søkjar har førarkort klasse B og disponerer eigen bil.

Me søkjer ein fysioterapeut som har:                  

 • kompetanse innan allmenn fysioterapi
 • norsk autorisasjon
 • har erfaring frå bassengtrening av pasientar med funksjonsnedsetjingar og kurs relatert til dette er ynskjeleg
 • oppdatert teoretisk og praktisk kunnskap innan treningsfysiologi og hjarte og lungerehabilitering.
 • det er ynskjeleg med kompetanse innan fysioterapi som næringsdrivande verksemd og gjennomgått NFFs 3-dagars kurs for fysioterapeut som næringsdrivende.
 • god muntleg og skriftleg framstillingsevne både med pasientar og helsepersonell
 • evne til å etablera gode, tverrfaglege samarbeid
 • eigenskapar som bidreg til eit godt arbeidsmiljø og gode relasjonar
 • stor arbeidskapasitet og evne til å arbeida effektivt, sjølvstendig og utadretta
 • er løysingsorientert
 • gode referansar
 • personlege eigenskapar vert vektlagde
   

Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillingen. Dette er heimla i Helse- og  omsorgstenestelova § 5-4.

For nærare opplysningar om driftsheimelen ta kontakt med
Helse og omsorgsleiar Magnhild Grønningsæter tlf 41471006
Søknaden sender du til Granvin herad, pb. 13, 5733 Granvin eller e-post: postmottak@granvin.kommune.no

 

Søknadsfrist: 20.11.2019
 

Publisert av Marit Branstveit Kjerland. Sist endra 28.10.2019