Planoversikt, rapportar og planar i arbeid

Heradsvåpen - lite format - Klikk for stort bilete

I menyen til venstre kan du finna oversikt over reguleringsplanar, kommunale planar, rapportar og planar under arbeid mm.

Under ligg ei liste over alle (kjente og ukjente) planar og rapportar i Granvin Herad. Etterkvart vil ein kunne kome direkte fram med eit klikk på plannamnet i lista.

LISTE OVER PLANAR OG RAPPORTAR I GRANVIN HERAD:
Oppdatert 221.11.17


Planstrategi 2017-2020 (PDF, 2 MB)
Planstrategi 2012-2015 (PDF, 963 kB)

PLANAR UNDER ARBEID:
Nesbø hellegneissone, RÅ2

Espelandsdalen campingplass


REGULERINGSPLANAR:

Stasjonsområdet - 2018
Skielva - 2017
Lussand hytteplan - 2015 
Småbåthamn - 2014
FV 7 Lussandberget - 2013
Fv 7 Haukanesberget - 2013
Kjerlandskrysset - 2012 
Sentrumsplan Tråena - 2012
Massedeponi Nedre Spildo - 2012
Kvanndal - 2012
RV 13 Øvre Granvin - Holven - 2011
Detaljreg. Plan Frigardslia hyttefelt - 2011
Reg.plan for Eide, 2011/2009, 2013
Reg.plan for RV 13 Øvre Granvin - Voss grense, 2010, 2002/2004
Reg.plan massedeponi Såkvitne - 2010
Bebygg.plan Hagasund bustadfelt, 2005
Reg.plan for gnr/bnr 130/7 Hamre, 2002
Bebygg.plan Koldemyrdokkje hyttefelt, 2002
Bebygg.plan Kongstun hyttefelt, 2001
Bebygg.plan Olastøl hyttefelt, 2001
Bebygg.plan Frigardslia hyttefelt, 2000
Reg.plan Framitun, 1999
Reg.plan Skytebane Kollanes, 1994
Reg.plan Lussandstølen hyttefelt, 1992
Reg.plan Røynstrand, 1978
Reg.plan Kvanndal, 1969


KOMMUNEPLAN:
Kommuneplanen si Arealdel, 2015-25
Kommuneplanen si Samfunnsdel, 2005-2017, 2001-2005

KOMMUNEDELPLANAR:
Økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016 (PDF, 2 MB)
Kommunedelplan Anlegg og område for idrett og friluftsliv 2010-13, 2007-10
Kommunedelplan Næring, 2007-2010, 2000, 1989
Kommunedelplan Miljø og energi, 2009-13
Kommunedelplan for hytter i Olastølsområdet og Folkedalsfjellet, 1999
KommunedelplanTrafikksikringsplan for Granvin herad,  2002-2015
kommunedelplan Hovudplan for vassforsyning, kommunedelplan 1999
Kommunedelplan for avfall 2000-2003, 1999

TEMA- OG SEKTORPLANAR:
Bustadplan 2012-2015
Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 (PDF, 704 kB)
Ruspolitisk handlingsplan, 2011 (PDF, 121 kB)
Kulturminneplan for Granvin herad 2016-2026 (PDF, 3 MB)
Lønspolitisk plan, 2015 (PDF, 494 kB)
Opptrappingsplan for psykisk helse 2007-10, 2004-2006
Rehabiliteringsplan, 2000, revidert 2014 (PDF, 604 kB)
Planar for kriseleiinga i Granvin & ROS Granvin herad (PDF, 2 MB)
Plan for helsemessig og sosial beredskap i Ulvik og Granvin, 2003
Hovudplan for Veg 2003
Landbruksplan for Granvin, 2004-2008
Landbruksplan for Hardanger 2005-2008 (PDF, 904 kB)
Strategisk næringsplan for Granvin, 2000
Arkivplan (PDF, 5 MB), 2010, 1999
Arkivplan 2015
Geodataplan 1997-2001, 1996
Retningsliner Granvin heradsstyre, 2015 (PDF, 405 kB)
Forskrift om tildeling av langtidsplass i sjukeheim eller omsorgsbustad med heildøgnstenester (PDF, 672 kB)


RAPPORTAR:
Grunnlaget for utbygging av sma kraft i verna vassdrag 2014
Geologiske vurderingar i heradet, 2005-2012
Landskapsanalyse, 2007
Analysar av kommunestruktur i Voss/Hardanger, 2006
Kartlegging av naturtypar i Granvin, 2005
Supplerande kartlegging av naturtypar i Granvin, 2010
Viltkartlegging, 2005
Byggjeskikk i Granvin og Ulvik, 2001
Folkehelseoversikt 2013

 

 

Heradsvåpen - lite format - Klikk for stort bilete

Sist endra 10.01.2019