Politisk organisering i Granvin herad

Politisk organisering
Politisk organisering
Ny politisk struktur for Granvin herad vart vedteke i heradsstyremøte den 11.12.2002

I tillegg til ovanståande skal det veljast medlemer og varamedlemer til ei rekkje lovpålagde nemnder, styre råd og utval kor ikkje funksjonen er lagt til eit av ovannemnde utval. Dette gjeld mellom anna; arbeidsmiljøutval (3 arb.gj.+3 tilsette), forliksråd (3), beredskapsråd, heimevernsnemnd, eldreråd, råd for funksjonshemma, likningsnemnd, overlikningsnemnd, tilsynsnemnder for elvane og liknande.


Mellombelse komitear vert oppnemnt av heradsstyre i særskilte saker. Komiteane vil vera tidsavgrensa og ha klare mandat. Komiteane tilrår direkte til heradsstyret, jfr. elles pkt 5.3. Ved delt innstilling i komiteen skal alle tilrådingane leggast fram for heradsstyret.

Ny politisk struktur for Granvin herad vart gjort gjeldande frå 01.01.2003