Bilete frå Granvin

Fotograf: Olav Seim
Folkatoget 17. mai 2016
Olav Seim

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Melding om godkjent plan - detaljreguleringsplan Sentrumsplan Stasjonsområdet, PlanID 12342012002

I møte i Granvin heradsstyre 18.06.14 vart det gjort følgjande vedtak;

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Granvin heradsstyre detaljreguleringsplan Sentrumsplan Stasjonsområdet, PlanID 12342012002, plandokument dagsett 24.03.2014, med følgjande tilleggspunkt:

  • På områda B05-08 vert det mellombels forbod mot tiltak fram til endring av byggjehøgder og andre tilhøve som bør endrast som konsekvens av dette. Endringssaka tek utgangspunkt i formannskapet si tilråding frå 09.04.14. 

 

Føremålet med planen

Tiltaka og reguleringsplanen har som mål å nytta hamne- og landareal i Granvin sentrum for utvikling av Eide som eit bustad og rekreasjonsområde, som møtestad og lokalsamfunn med enkelte innslag av lett næring. Tiltaka som reguleringsplanen opnar for skal på ein miljøvennleg måte fremma privat og offentleg utvikling, auka busetnad, nærings- og serviceaktivitet på 

Visjonen om «Trebygda Granvin» er ein raud tråd gjennom planen. Målet er å vise dette i utbygginga med bioenergi, innovativ bruk av tre og utforming av uteareala. 

Kommunestyret sitt vedtak om reguleringsplan kan påklagast til Fylkesmannen jfr. § 12-12 og § 1-9 i plan- og bygningslova og kap. VI i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker frå denne kunngjeringa og skal sendast via Granvin herad. Ein viser og til vilkåra i §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova som omhandlar krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan.

Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat – planavd., Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 19.06.2014
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS