Bilete frå Granvin

Granvin kyrkje
Granvin kyrkje

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Melding om offentleg ettersyn - saksdokument og vedtak

logovegvesen.gif
logovegvesen.gif

I samsvar med vedtak i Granvin formannskap i sak nr.  11/377, og i medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vert detaljreguleringsplan for Kjerlandskrysset X rv13 / fv 7, jf planomtale, kart og føresegner datert 27.09.11 lagt ut til offentleg ettersyn i 6 uker i perioden 08.12.11 - 22.01.12.

 I tillegg står det i vedtaket at:
Granvin herad ber om at planområdet vert utvida til å omfatta kryssing mellom Fv7 og gamle jernbanetraséen.

Sjå framlegget, kart og litt meir om bakgrunnen for planen her (les meir)

Reguleringsplanen gjeld justering av Kjerlandkrysset, X rv 13 / fv 7. Krysset har i dag dårlege stigningsforhold for fv 7 inn mot krysset. Det medfører at tunge køyretøy treng tid for å koma opp i fart, noko som kan føra til farlege trafikksituasjonar. Linjepålegget for fv 7 vert heva samt at busslommer langs rv 13 vert fjerna. Det skal opparbeidast bussterminal meir sentralt i Granvin kor alle bussruter vil køyra innom. Når ein fjernar busslommene langs rv 13 i kryssområdet, legg det til rette for at krysset kan utformast som fullkanalisert T-kryss og noverande kryss kan supplerast med retardasjons- og akselerasjonsfelt slik at trafikkavviklinga kan utførast på ein tryggare måte.

Saksutgreiing, planomtale, kart og føresegner er tilgjengeleg på tenestetorget og på Granvin herad si heimeside www.granvin.kommune.no under planar - planar under arbeid.

Merknader og innspel må sendast Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller
postmottak@granvin.kommune.no innan 22.01.12. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat - planavd.

 

Sist endra 06.12.2011
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS