Bilete frå Granvin

Fotograf: Jo Bjørnar Hausnes
Granvin
Jo Bjørnar Hausnes

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Varsel om oppstart av planarbeid og utsending av framlegg til planprogram for detaljreguleringsplan Skielva, planID 12342014001

Kommunevåpen - Klikk for stort bileteKommunevåpen  Med heimel i plan og bygningslova § 12-8 og § 4-1 vert det meldt oppstart av detaljregulering med konsekvensutgreiing. Vedtak om oppstart vart gjort av Granvin heradsstyre 06.11.13 i samband med vedtak av sak om prioritering av bustadfelt. Merknader og innspel må sendast Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no innan 3. mars 2014.

skielva_planområde_kart.jpg - Klikk for stort bileteskielva_planområde_kart.jpg Planområde ligg inn til eksisterande bustad på Røynstrand i Granvin. Føremålet er å leggje til rette for eit bustadfelt på området med bustadområde, leikeområde, infrastruktur mm. Sikring av området mot hendingar frå Skielva er og del av planarbeidet. Det vert utarbeid ein faresonekartlegging som grunnlag for dette.

Bakgrunnen for planen er ønskje om nye bustadtomter. Dette er eit mål i både kommuneplanen si samfunnsdel frå 2005 og Arealdelen frå 2009. I planstrategien var det lagt inn planarbeid for eit bustadfelt. Planområdet ligg som LNF i gjeldande kommuneplan, men som bustadføremål i reguleringsplan for Røynstrand 1978.

Planområdet utgjer ca. 50 da og omfattar gnr 120 bnr 1,95,100,103; gnr 122 bnr 1; gnr 123 bnr 1-3,9,79

Avgrensing som på kart 

Tiltakshavar og planleggjar er Granvin herad.

Planprogram og relevante saksdokument ligg på Granvin herad si heimeside www.granvin.kommune.no under planar – planar under arbeid – Skielva

Epost med einslydande brev og saksdokumenta som vedlegg har blitt sendt til alle høyringsinstansar. Ta kontakt for ettersending av dokument på papir.

Merknader og innspel må sendast Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no innan 3. mars 2014. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat – planavd.

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 30.01.2014
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS