Bilete frå Granvin

Badestranda på Grandane
Badestranda på Grandane

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Endeleg vedtak av plan 13.06.12

Endeleg vedtak - Detaljreguleringsplan Massedeponi Nedre Spildo 

I møte i Granvin heradsstyre 13.06.12 vart det gjort følgjande vedtak; HS-026/12 Vedtak:
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Granvin heradsstyre sak nr. 10/40 Detaljreguleringsplan for massedeponi Spildo - planomtale, føresegner og ROS-analyse dagsett 12.03.12, kart dagsett 14.02.11 og Støyvurdering 22.12.10.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for bruk av eksisterande masseuttak til mellombels deponiområde for tunnelstein og seinare utnytting av steinressursen til produksjon av pukk og grus. Planen seier òg noko om korleis uttaket skal setjast i stand etter avslutta drift. Planen skal gi ei effektiv, trygg og miljømesseg forsvarleg drift av massedeponi og produksjonsområde for pukk og grus.

Sjå "les meir" for relevante plandokument

 

Kommunestyret sitt vedtak om reguleringsplan kan påklagast til Fylkesmannen jfr. § 12-12 og § 1-9 i plan- og bygningslova og kap. VI i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker frå denne kunngjeringa og skal sendast via Granvin herad. Ein viser og til vilkåra i §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova som omhandlar krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan.

Reguleringsplanen, føresegnene, planomtalen, ROS-analysen og saksutgreiinga er lagt ut på kommunen sine internettsider, www.granvin.kommune.no under planar - reguleringsplanar. Epost med einslydande brev og saksdokumenta som vedlegg har blitt sendt til alle høyringsinstansar. Ta kontakt for ettersending av dokument på papir.

Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat - planavd., Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no

Sist endra 22.06.2012
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS