Bilete frå Granvin

Fotograf: Magnus Johan Steinsvåg
Gamal barskog
Magnus Johan Steinsvåg

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Kontrollutvalet 2015-2019

Kontrollutvalet 2015-2019
Kontrollutvalet 2015-2019
Medlemer:Varamedlemer:
Svein Medås, leiar1. Sverre Folkedal
Ann Jorunn Herre, nestleiar2. Hildegunn Hatland
Bjørn Inge Folkedal, medlem3. Linda Røynstrand
Gunnar I. Folkedal, utvalsekretær

Alle kommunar (herad) skal ha eit kontrollutval. (KU). Det er nedfelt i Kommunelova § 77, med tilhøyrande forskrift fastsett av Kommunal- og regionaldepartementet. Lova og forskrift finn ein på www.lovdata.no

Forskrifta regulerer KU sin samansetning, ansvar og oppgåver, reglar om sakshandsaming m.m. og utfyller kommunelova § 77 om kontrollutvalet.

KU fører kontroll og tilsyn med heile heradet  si verksemd, men har  prinsipielt ikkje tilsynsansvar overfor heradstyret sjølv, ettersom KU er direkte underlagt heradstyret. Og skal føre tilsyn på vegne av heradsstyret og rapporterer direkte til det.

KU har ansvar for at heradet vert revidert, og at revisjonen held seg innanfor dei rammer som heradsstyret set.

KU skal ikkje overprøva politiske vedtak i heradet,  utan at dei direkte strir imot lover og forskrifter.  KU  skal med andre ord ikkje driva politikk.

KU er heradstyret sitt eige kontrollorgan og er dermed ikkje underlagt andre organ i heradet. KU  kan uttala seg dersom heradstyret er i ferd med å gjera eller har gjort vedtak som er ulovleg. KU har ikkje plikt til å handsama andre saker enn dei KU får tilsendt frå heradsstyret. Når KU vert kontakta av andre enn heradsstyret eller revisor, skal KU sjølv vurdere om saka høyrer inn under utvalet sitt kompetanseområdet og om det vil prioritere saka. Skal KU sjå på slike saker må dei vera skriftelege og dokumentert.

Dei viktigaste oppgåvene til KU er: 

•    Sjå til at rekneskapsrevisjonen er forsvarleg

•    Uttala seg om årsrekneskapet

•    Oppfølging av revisjonsmerknader

•    Forvaltnings- og selskapsrevisjon

•    Utarbeida plan for forvaltnings- og selskapsrevisjon

•    Innstilla til heradsstyret om val av revisor

Sekretær for Kontrollutvalet er Gunnar I. Folkedal, e-post gunnari@folkedal.net, tlf 918 45 719

Sist endra 13.01.2016
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS